تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
بررسی اثرات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش اثرات منفی - گزارش بازار ایران
تاریخ انتشار اردیبهشت 1399
تعداد صفحات
23

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در معاونت پژوهش‌های زيربنايی و امور توليدی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، بحران شيوع ویروس کرونا علاوه بر تهدید گسترده و عميقی که برای سلامت جامعه ایجاد کرده است، همه فعاليت‌های جمعی از جمله فعاليت‌های اقتصادی و صنعتی را نيز متاثر ساخته و ضروری است آثار این موضوع بر حوزه‌های حياتی و استراتژیکی مانند صنعت برق که زیرساخت شریان اقتصادی است، بررسی شود. در این گزارش برای مقابله با آثار خطرناک آن، سياست‌ها و اقدام‌های فرابخشی و بخشی به عنوان پيشنهاد ارائه شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • آسيب‌های وارده بر صنعت برق با فرض ادامه يافتن شرايط پيشرو
  • اقدام‌های حمايتی مرتبط با صنعت برق مبتنی بر تجربه جهانی
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها
تبلیغات