نقشه صنعت تحقیقات بازار در ایران

نقشه صنعت تحقیقات بازار در ایران

نقشه صنعت تحقیقات بازار در ایران که نشان‌دهنده شرکت‌های فعال در این حوزه است، توسط سوبازار منتشر شد.

طبق این نقشه که بر مبنای سال تاسیس شرکت‌ها طبقه‌بندی شده، نام برند و نام رسمی ۲۶ شرکت تحقیقات بازار در چهار دهه زمانی آورده شده‌اند. دهه ۹۰ شمسی با ۱۱ شرکت، بیشترین سهم را در میان سایر دهه‌ها داشته اشت.

این نقشه بر اساس مطالعات اسنادی سوبازار تهیه شده و ممکن است شرکت‌های دیگری نیز قابلیت حضور در آن را داشته باشند. شرکت‌هایی که بر مبنای روزنامه رسمی و فعالیت‌های تجاری خود، در زمره صنعت تحقیقات بازار ایران قرار می‌گیرند، می‌توانند اطلاعات خود را به سوبازار اعلام نمایند تا در ویرایش‌های بعدی در نقشه جای گیرند.