تصویر
 دیپلماسی آب در حوضه های آبریز مشترک مرزی غرب کشور
مسئله نوپدید: دیپلماسی آب در حوضه‌های آبریز مشترک مرزی غرب کشور
تاریخ انتشار بهمن 1402
تعداد صفحات
26

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در فرایند خط‌مشی‌گذاری، مراحل مسئله‌یابی و دستور کارگذاری به عنوان اولین مراحل چرخه خط‌مشی‌گذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به این که لازمه حکمرانی پیش‌نگر حساسیت نسبت به مسئله‌های نوپدید در آینده است، مرکز پژوهش‌های مجلس، کشف مسئله‌های نوپدید آینده را برای تدوین نظام مسائل در دستور کار خود قرار داد و برای این منظور به جهت مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در تعیین دستور کار سیاستی، به برگزاری رویداد نوآیند اقدام کرده است که ایده‌های افراد و گروه‌ها در مورد مسئله‌های آینده جمع‌آوری و بسط داده شد. هدف از این رویداد، کشف و معرفی مسئله‌های آینده است تا نسبت به آن حساسیت به وجود آید و در فرایند خط‌مشی‌گذاری قرار گیرد. این گزارش یکی از ایده‌هایی است که با برگزیدگان رویداد نوآیند به دست آمده. با توجه به هدف مسئله‌یابی و تعریف مسئله رویداد نوآیند، هدف اصلی این گزارش‌ها، تعیین راهکارها و راهبردهای عملیاتی نیست و بیشتر بر معرفی و نگاشت مسئله متمرکز است. همان طور که واضح است، مسئله‌های آینده به جهت این که هنوز پدید نیامده‌اند، از شواهد عینی کافی برخوردار نیستند و با میزانی از احتمال و عدم قطعیت همراه هستند. ولی این واقعیت نمی‌تواند مانع از بررسی و رسیدگی به آن شود. آینده همواره با ابهام روبه‌رو است ولی لازم است با رویکردی پیش‌نگرانه، به استقبال آینده رفت و برای مواجهه فعال با آن کسب آمادگی کرد. به همین دلیل هدف اصلی این گزارش‌ها معرفی و پرده‌برداری از یک مسئله مهم است که در آینده پیش رو احتمالا رخ خواهد داد و خط‌مشی‌گذار باید بتواند برای جلوگیری از آن و یا کاهش آثار منفی، ایجاد فرصت و تدوین استراتژی مؤثر برای مواجهه با آن برنامه‌ریزی کند.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • خاورمیانه و بحران آبی
  • دیپلماسی آب
  • مؤلفه‌های سیاست‌های آبی ترکیه
  • دجله و فرات
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها
تبلیغات