تصویر
واکاوی رویکردها و ملاحظات توسعه شهری
واکاوی رویکردها و ملاحظات توسعه شهری
تاریخ انتشار خرداد 1403
تعداد صفحات
26

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، یکی از چالش‌های مهم در زمینه توسعه شهری و بنیان کوی‌های مسکونی، انتخاب الگویی متناسب و کارآمد برای گسترش کالبدی شهرهاست. در اغلب کشورهای در حال توسعه که با رشد فزاینده شهرنشینی روبه‌رو هستند، وجود ابعاد، لایه‌ها و جنبه‌های مختلف رسیدن به یک الگوی بهینه توسعه شهری، متناسب با شرایط مختلف محیطی و کمترین ناسازگاری با وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی و اجتماعی-فرهنگی، منجر به تکوین یک مسئله چندوجهی و چندمؤلفه‌ای شده است. مداقه در رویکردهای اصلی توسعه شهری، حاکی از آن است که هیچ یک از الگوها نمی‌تواند عام و فراگیر شده و پاسخگوی نیازهای تمام سکونتگاه‌های شهری در یک قلمرو وسیع باشد. این درحالی است که در کشور ما در یک دهه اخیر، به سبب تشدید ناپایداری‌های زیست محیطی، ناترازی آب و انرژی و تنگناهای تأمین منابع مالی، وضعیت پیچیده‌ای به لحاظ تعامل توسعه مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین حادث شده و عمدتاً غفلت از یک یا دو بُعد از این سه، توسعه‌های نامتوازن را دامن زده است. با وجود آن که بررسی سه نماگر مهم سهم اجاره بها، دسترسی به مسکن و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن، در کنار توجه به شاخص مهم خط فقر مسکن ، به خوبی نشان دهنده وضعیت بحرانی تأمین مسکن است، اما به سبب ایجاب سرمایه‌گذاری‌های سنگین پیشینی به ویژه آماده‌سازی زمین و تأمین تأسیسات زیربنایی و هزینه‌های پیدا و پنهان پسینی از جمله ایجاد خدمات روبنایی، نگهداری از معابر و تجهیزات شهری، شایسته است کاربست هریک از الگوهای توسعه شهری با رعایت تمامی جوانب صورت گیرد و از اتخاذ رویکرد واحد برای تمامی نقاط کشور اجتناب شود. در این راستا در گزارش پیش رو سعی شده است تا ضمن تبیین سیر تطور توسعه شهری، خصوصیات و ویژگی‌های هر یک از رویکردهای مطرح مورد بررسی قرار گرفته و ملاحظات لازم برای دستیابی به الگوی بهینه توسعه شهری ارائه شود.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • الگوهای توسعه شهری
  • پایایی و مانایی شهرها
  • رشد پراکنده شهری
  • اصول شهر هوشمند
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها
تبلیغات