تصویر
مجموعه مطالعات دیپلماسی اقتصادی شناخت اقتصاد روسیه
مجموعه مطالعات دیپلماسی اقتصادی: شناخت اقتصاد روسیه و فرصت‌های تعامل
تاریخ انتشار آذر 1402
تعداد صفحات
94

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، مسئله بهبود و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی در سال‌های اخیر بیش از پیش در سیاست خارجی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این مهم تا به اندازه‌ای است که یکی از شاخص‌های کارآمدی و کامیابی سیاست خارجی کشورها میزان موفقیت آن‌ها در توسعه تجارت خارجی است. دیپلماسی اقتصادی به عنوان وجه اجرایی و عملیاتی سیاست خارجی در توسعه اقتصادی، این کار ویژه مهم را بر عهده دارد تا با توسل به ابزارهای سیاسی و روابط میان کشورها، حجم مبادلات خارجی یک دولت با سایر دولت‌ها را افزایش دهد. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که در پی تقویت دیپلماسی اقتصادی خود با کشورهای همجوار و سایر کشورهای جهان بوده و در این راستا تلاش‌های درخوری نیز از سوی مقامات سیاسی و اقتصادی کشور انجام شده است. با این حال آنچه تا کنون به سرانجام رسیده، به خوبی نشان می‌دهد که چالش‌ها و موانع گوناگونی پیش روی توسعه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که نیازمند بررسی موشکافانه و دقیق از سوی کارشناسان است. در این راستا، توسعه دیپلماسی اقتصادی با فدراسیون روسیه همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده است. ظرفیتهای عظیم اقتصادی دو کشور در کنار قرابت جغرافیایی و دیدگاه‌های نزدیک دو طرف در عرصه سیاسی و بینالمللی به نوعی شرایط مساعدی را برای گسترش روابط اقتصادی فراهم آورده است. با این حال، نگاهی به آمار و ارقام مناسبات اقتصادی میان دو کشور نشان می‌دهد که هیچ مناسبتی میان پیشرانهای سیاسی و حجم مبادلات تجاری وجود ندارد. این در حالی است که نزدیک‌ترین شرکای اقتصادی روسیه عموماً از میان همسایگان این کشور به شمار می‌روند و این کشور رویکرد مثبتی در زمینه توسعه ظرفیتهای اقتصادی در محیط همسایگی خود داشته است. در گزارش ذیل با واکاوی دقیقتر علاوه بر این که ظرفیتهای اقتصادی روسیه مورد مطالعه قرار گرفته، زمینهها و بسترهای ممکن در توسعه تجارت اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران نیز ارزیابی شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • معرفی اجمالی کشور روسیه
  • اقتصاد روسیه
  • تجارت خارجی روسیه
  • بررسی روابط اقتصادی بالفعل کشور روسیه با ایران
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها