تصویر
بررسی فقهی بیمه تکافل
بررسی فقهی بیمه تکافل
تاریخ انتشار شهریور 1401
تعداد صفحات
85

طبق این گزارش که توسط پژوهشکده بیمه تهیه شده است، صنعت بیمه یکی از ارکان بخش مالی و اثرگذار در اقتصاد است. مقصد بیمه که سرشکن کردن و توزیع مخاطرات می‌باشد، با مقاصد شارع که دعوت به تکافل و تعاون نموده است، موافق و همسو با یکدیگرند. از جمله مظاهر شرعی که گویای اهمیت تکافل در اسلام است، عبارتند از نظام عاقلة، زکات و نظایر این دو که مبتنی بر اصل تعاون می‌باشند. اگرچه بیمة تکافل تحت این عنوان، در فقه شیعه سابقه طولانی ندارد، اما مبانی و اصول اصلی تکافل در فقه شیعه وجود داشته است. بیمة تکافل در کشورهای اسلامی، در حال رشد و توسعه می‌باشد و در برخی از شاخصه‌ها، از بیمه‌های تجاری مرسوم سبقت گرفته است. گام اول در استقرار بیمة تکافل در جمهوری اسلامی ایران، شناخت مبانی، کارکردهای الگوهای جهانی تکافل و تبیین ادلة فقهی آن‌ها می‌باشد؛ لذا در گزارش حاضر، ضمن بررسی مهم‌ترین الگوهای جهانی تکافل، به مشروعیت آن از منظر فقه مذاهب اسلامی به ویژه فقه امامیه پرداخته شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • شناخت بیمه تکافل
  • مبنا و پیشینه بیمه تکافل در اسلام
  • بررسی فقهی الگوهای تکافل
  • مقایسة بیمه‌های تکافل و بیمه‌های مرسوم
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها