تصویر
پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استانها
پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها وحوزه‌های کاری بهار 1402
تاریخ انتشار آبان 1402
تعداد صفحات
32

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است،  گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی  5622 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل بهار 1402 و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. گزارش حاضر، بیست و دومین سنجش پی‌درپی و فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • بررسی وضعیت نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک استان‌ها
  • بررسی مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار
  • شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1401
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها