تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
بررسی و تحلیل اثرات متقابل بازارهای موازی در ایران - گزارش بازار ایران
تاریخ انتشار مهر 1399
تعداد صفحات
18

طبق این گزارش که توسط گروه آمار و تحلیل ریسک در مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامیِ سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است، بورس اوراق بهادار به عنوان یک جزء مهم از مجموعه اقتصادی کشور با سایر اجزا در ارتباط بوده و نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. تغییرات و رونق و رکود بورس از شرایط حاکم بر اقتصاد تاثیرپذیر بوده و نوسانات بخش‌های مختلف اقتصاد نیز بر آن اثرگذار است. با توجه به اهمیت بورس اوراق بهادار و جایگاه آن به عنوان نماگر شرایط حاکم بر اقتصاد و نیز تاثیرگذاری چرخه‌های تجاری آن بر سایر بخش‌های اقتصاد، بررسی ارتباط متقابل بازار بورس اوراق بهادار با سایر بازارهای موازی از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. بر این اساس شناسایی عوامل موثر بر قیمت سهام و تحلیل رفتار قیمتی سهام در مقابل این عوامل، می‌تواند در راستای رونق بازار سرمایه و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی راهگشا باشد. لیکن در صورت سنجش تاثیر شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده دارایی‌های جایگزین سهام بر یکدیگر، می‌توان به کنترل بهتر ریسک و اعمال سیاست‌های پولی و مالی موثرتر اقدام نمود. در این گزارش تأثیر سرریز شوک بازارها بر یکدیگر نیز در قالب الگوی همبستگی شرطی پویا بررسی شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • اثرات متقابل شوک‌های پیش‌بینی شده در بازارهای کشور
  • واکنش بازار سهام به اعمال شوک روی متغیرهای اقتصادی
  • و موارد دیگر ...
برچسب‌ها